Autonomie locali, garanzie di legalità e sana gestione