Towards an asymmetric European Union, without an asymmetric European Parliament